written

Fram Wikiwordbōc

Níwe Englisc[adiht]

Rihtstefn[adiht]

Word[adiht]

written

  1. forþgewiten dǽlnimend þæs wordes to write
    Has your girlfriend written you a letter yet? Hæfþ þín mægden þé tó gewriten spell giet?

Wendunga[adiht]