Jump to content

thie

Fram Wikiwordbōc

Eald Seaxisc[adiht]

Ēowigendlic word[adiht]

thie werlic

  1. se
Cāsus Werlic Nāhwæðer Wīflic
Nemniendlic thê, thie that thiu
Wrēgendlic thena, thana,
thane, then,
than
that thia, thea,
thie, the,
tha, thi
Āgniendlic thes, thas thes, thas thera, thero
Forgifendlic themu, themo,
them, thamo,
then
themu, themo,
them, thamo,
then
theru, thero,
thera
Tōllic thiu thiu thia, thea
Cāsus Werlic Nāhwæðer Wīflic
Nemniendlic thê, thea,
thie, thia,
tha
thiu, thia,
thea, thie,
the
thê, tha
Wrēgendlic thê, thea,
thie, thia,
tha
thiu, thia,
thea, thie,
the
thê, tha
Āgniendlic thero thero thero
Forgifendlic thêm, thên thêm, thên thêm, thên
Tōllic thêm, thên thêm, thên thêm, thên